ELŐFIZETÉSEK

Kiadvány Éves bruttó előfizetési díjak

A Hungarian Agricultural Research kiadvány negyedévente a világ számos országában tájékoztat a magyar mezőgazdasági kutatások eredményeiről és elemzi az Európai Unióhoz való csatlakozás problémáit. A lap célterülete küldetése a magyar mezőgazdaság színvonalának, sajátosságainak, termékei piacképességének bemutatása és népszerűsítése a magyar agrárkutatás legújabb eredményeinek prezentálásán keresztül.

 

Szerzői útmutató

Formai útmutató

3.900,-Ft

Az évente négyszer megjelenő Állattenyésztés és Takarmányozás című tudományos folyóirat hazánkban az egyetlen magyar nyelvű szaklap. Az 1952-ben történt alapítása óta eredeti és összefoglaló közleményekkel segíti a gyakorlati szakemberek munkáját, ugyanakkor publikációs lehetőséget biztosít a kutatóintézetekben és az egyetemi tanszékeken dolgozó kutatóknak, különös tekintettek a fiatal tudósutánpótlásra. A folyóirat ezen kívül rövid hírek formájában beszámol a terület leg aktuálisabb eseményeiről, közli a megvédett PhD értekezések összefoglalóit is.

8.500,-Ft

A Magyar Állatorvosok Lapja havonta megjelenő tudományos-szakmai folyóirat. Fő célja a folyamatos oktatás, amelynek érdekében rendszeresen közöl tudományos cikkeket, kutatásról szóló jelentéseket – számtalan állatorvosi témában. A lapban közzétett tanulmányok eredményei főleg alkalmazott kutatásokon, a gyakorló állatorvosok tapasztalatain alapszanak. Ezeken kívül nemzetközi és hazai megfigyelések, kutatások összefoglaló jelentéseit közli a lap.

18.480,-Ft

A kéthavonta megjelenő Gazdálkodás egy több mint ötvenéves agrárökonómiai tudományos folyóirat, amely a magyar agrárközgazdászok által elismert és jegyzett sajtótermék. Ezt alátámasztja, hogy az MTA Agrártudományok Osztálya Agrárközgazdasági Bizottsága a habitusvizsgálatnál B kategóriás magyar nyelvű folyóiratnak fogadja el.

5.580,-Ft

A Halászat a magyar agrárgazdaság sajátságos szektorának olyan egyedüli tudományos folyóirata, amely elsősorban az ágazat közvetlen szereplőihez, másodsorban a vízi erőforrások hasznosításában és védelmében, illetve a vidékfejlesztésben érdekeltekhez szól. A negyedévente megjelenő folyóirat nemcsak a gyakorló horgászok és halászok kedvelt olvasmánya, hanem a haltenyésztéssel foglalkozó szakemberek számára is hasznos információkat nyújt a témakörben megjelent intézkedésekről és határozatokról, törvényekről, valamint a pályázati lehetőségekről.

3.500,-Ft

A negyedévente megjelenő Kertgazdaság az egyetlen magyar nyelvű tudományos kertészeti folyóirat. Termesztőknek szánt rovatában a praktikus tanácsok, a szakmapolitikai cikkek mellett a legújabb termesztés-technológiákat bemutató írások és új fajták objektív ismertetése is helyet kap. Célcsoportjai a növénytermesztők, kutatók, oktatók, egyetemi és főiskolai hallgatók valamint gyakorlati kertészek.

6.600,-Ft

A Növénytermelés folyóirat a növénytermesztés, növénynemesítés, növénygenetika, növényélettan, agrobotanika területén magyar és külföldi szerzők által írt, angol nyelvű összefoglalókkal ellátott tudományos közleményeket, vitacikkeket, szemlét és könyvismertetést közöl. Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

6.800,-Ft

A Növényvédelem című lap havi rendszerességgel megjelenő szakmai folyóirat, amely tartalmilag szorosan kapcsolódik a termeléshez és a tudományos kutatáshoz. A növényvédelem területén hazánkban ez az egyetlen magyar nyelvű, lektorált, angol nyelvű összefoglalót is tartalmazó szakmai folyóirat, amelynek publikációit gyakran idézik a hazai és külföldi szakirodalomban, illetve referálják nemzetközileg elismert folyóiratokban. Aktuális információt közöl a termesztéstechnológiai változásokról, az új kutatási eredményekről és a vonatkozó európai uniós igazgatási és jogalkotási eljárásokról.

6.500,-Ft

A havonta megjelenő Mezőgazdasági Technika folyóirat Magyarország egyetlen tudományos színvonalú mezőgazdasági műszaki-fejlesztési és kereskedelmi szaklapja. A lap beszámol a gépesítés és gépüzemeltetés újdonságairól, a legújabb kutatási, fejlesztési eredményekről, hazai és külföldi kiállításokról, gépbemutatókról, az egyes mezőgépgyártók és kereskedők újszerű tevékenységéről, a világban fellelhető műszaki újdonságokról, a vállalkozókat érdeklő fontosabb műszaki és gazdasági kérdésekről valamint az agrárgépész oktatás aktuális kérdéseiről is

3.600,-Ft
A Falu, a vidékfejlesztők és környezetgazdák negyedévente, vagyis évszakonként megjelenő folyóirata. Minősített tudományos folyóirat, ezért az abban közölt tanulmányok megfelelnek a Magyar Tudományos Akadémia tudományos minősítési követelményeinek. Valamennyi tanulmányhoz angol nyelvű összefoglaló tartozik, s a dolgozatok végén a felhasznált irodalomjegyzéket is feltüntetjük. A folyóiratban publikált tanulmányok tematikája változatos: a szociológia, közgazdaságtan, földrajztudomány, a környezet- és természetvédelem, közigazgatás, agrárgazdaságtan, politikatudomány stb. tudományok-tudományterületek cikkei egyaránt megtalálhatók a lapban. Míg a módszertani megközelítés különböző, a vizsgálat tárgya (a vidék; elsősorban a magyar vidék) megegyezik. A cikkek kisebb hányada inkább ismeretterjesztő, közéleti jellegű, ám ezek is tudományos igényességgel íródnak. A lap a felsorolt tudományterületek közötti magas színvonalú párbeszédét igyekszik biztosítani, ezért szívesen várjuk az e területek elmélyült ismerőinek vitagerjesztő és megoldásokat javasló cikkeit. Egyúttal arra is törekszünk, hogy a releváns eseményekről, illetve kiadványokról beszámoljunk, s ennek megfelelően könyvrecenziókat és konferenciaismertetőket közöljünk értő szerzők tollából. A lapot 1985-ben alapította az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. A kiadás joga 2012-ben került át a Herman Ottó Intézethez (2012. januárjában még VKSZI). 4.900,-Ft

1223 Budapest Park u. 2 | Telefon: +36-1-3628100 | E-mail: info@agrarlapok.hu | Fax: +36-1-3628104